Az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása

Pedagógia Program II. kötet 6. fejezet - 90. oldal

  6.1. Elvei:
 • Az egész napos oktatásban résztvevő tanulók számára írásbeli házi feladat nem adható.
 • Az otthoni felkészülésre feladott írásbeli és szóbeli feladat alkalmazkodjon a tanulócsoport adottságaihoz; időnként az egyes tanulóhoz is. (személyre szabott feladatok).
 • Alapvetően a feldolgozott tananyaghoz kapcsolódjon, illeszkedjen az oktatási folyamatba, tudatosan kiválasztott feladatokat, feladatsorokat tartalmazzon.
 • A tanulói készségek, képességek kibontakozását szolgálja, a mindennapi élet gyakorlatára támaszkodjon, és erre készítsen fel.
 • Sikeres felkészülés után pozitív megerősítést kapjanak a tanulók, ösztönző erejű legyen az értékelésük.
 • Az írásbeli házi feladatok hiánya a tanuló szorgalmának megítélése körébe tartozik, tantárgyi elégtelen nem adható érte, hisz az a tantárgyi tudást hivatott mérni. A nevelő azonban a rendszeresen elmaradó házi feladatok hiányáról a szülőket tájékoztatja, ha az a tanuló előmenetelét gátolja.
 • A csoportbontásban tanított tantárgyak esetén a szóbeli beszámolók mennyisége és minősége igazodjon a csoport adottságaihoz.
 • A beszédhibás tanulók szóbeli számonkérésére csak optimális pedagógiai körülmények megléte esetén kerüljön sor.
 • Szóbeli felkészülés esetén - lehetőségük szerint - ösztönözzük a tanulókat a többcsatornás információszerzésre (Internet).
 • Törekedjenek a tanulók az írásbeli munka esztétikus megjelenítésére.
  6.2. Korlátai:
 • A szaktanár vegye figyelembe az évközi szünetek rendjét, a hétvégéket (az iskolai programokat), tartsa tiszteletben a tanulók szünethez való jogát.
 • Napi 2 témazárónál többre ne kelljen készülni a tanulónak.
 • Vizsgadolgozat, több órás monitormérés esetén aznap több írásbeli számonkérés ne történjen.
 • A differenciálás nélkül feladott írásbeli feladat a tanulók átlagához igazodjon; s a megoldáshoz szükséges idő a tanórán gyakorlásra fordított időkeretet ne haladja meg.
 • Differenciált írásbeli feladat esetén a gyenge és közepes előmenetelű tanulóknak szánt írásbeli feladatokra fordított idő ne haladja meg a tanórán gyakorlásra fordított időkeretet (kb. 30 perc).
 • A tehetséges tanulók esetén a nem konkrét tananyaghoz kapcsolódó (versenyfeladatok, művészeti produkciók, pályaművek, sportversenyekre történő felkészülés, pályázatok) feladatok elvégzésénél az egyes tanuló leterheltségét figyelembe kell venni.
 • A házi feladatok a tanórán feldolgozott - tanult - témákhoz kapcsolódjanak; a megoldási technikákban a tanulók legyenek tájékozottak.
 • Több tanítási egységből történő szóbeli beszámoltatás esetén a tanulók felelettervet (vázlatot) készíthetnek, melyek segítik beszámolóikat.
 • A teljesen önállóan feldolgozott témák utáni beszámolók osztályzattal történő elbírálása csak pozitív lehet.
 • Huzamos ideig történő hiányzás esetén a tanuló a szaktanárral állapodjon meg a pótlás mikéntjéről, idejéről.
 • Súlyos hiányosságokat mutató tanuló esetén a szaktanár a szülővel és tanulóval közösen állapodjon meg a felzárkózás módjáról.

TVT Házirend 3.14 pont - 15. oldal

  3.14. Felszerelés, házi feladat
 • Az iskolába, tanítási órákra kötelességed a felszerelésedet magaddal hozni. A hiányzó felszerelés nem mentesít a következő órára való készülés alól. A felszerelés hiányát jelentened kell a szaktanárnak, aki erről szüleidet az elektronikus naplón keresztül tájékoztatja. Többször előforduló hiányosság esetén szaktanári figyelmeztetésben részesülsz.
 • Az iskolába csak a tanuláshoz szükséges felszerelést hozd magaddal!
 • A tanítási órákra való felkészülés szerves része az írásbeli házi feladat elkészítése. Ennek hiánya több alkalommal rendszertelen munkára vall, sorozatos házi feladat hiányért szaktanári figyelmeztetést kapsz. Bármilyen okból bekövetkezett mulasztásodat köteles vagy a tanár felszólítása nélkül pótolni!