Szakkörök igénybevételének lehetősége

Pedagógiai Program

Iskolai szakkörök és sportkörök 2015 - 2016-os tanévben

  2.4.4. Feladatunk a nevelési folyamatok szervezése területén
 • A nevelőmunka fontos szinterei a különböző nevelési/oktatási színtereket is jelentő tevékenységek a szakkörök, diákkörök, énekkarok, iskolai projektek, egyéni feladatmegoldó versenyek, sportkör, egésznapos oktatás, könyvtár stb. Mindezen működési formák nevelési vonatkozásait, az ezzel összefüggő feladatokat a tantárgyi programok keretében kell tervezni.
  6.2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítást az alábbi kötelező tanítási órákon kívüli tevékenységek segítik:
 • Szakkörök
 • Iskolai sportkörök
 • Versenyek, vetélkedők
 • Hagyományőrző tevékenységek
 • Diákönkormányzat
 • Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadásokhoz kapcsolódó foglalkozások. Az e foglalkozásokon való részvétel, ha költségekkel jár, önkéntes, így a felmerülő költségek fedezése a család feladata.
 • Szabadidős foglalkozásokon, rendezvényeken való részvétel önkéntes, finanszírozása egyénileg történik.
 • Iskolai könyvtár
 • Tanulmányi kirándulásokon a részvétel önkéntes, finanszírozása egyénileg történik
 • Erdei iskola - a foglalkozásokon való részvétel önkéntes.
 • Az iskolában a tanítási napokon a délutáni időszakban az 1.-4. évfolyamon egésznapos oktatás, az 5.-8. évfolyamon igények és lehetőségek szerint tanulószoba működhet. A tanítás nélküli munkanapokon összevont csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább 10 gyermek számára igénylik.
 • Diákétkeztetés - Az iskola működtetője által megállapított étkezési térítési díjakat az iskola által meghatározott időben és módon kell befizetni.
 • Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkózatását az egyes tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
 • Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni, vagy csoportos használata: A tanulók igényei alapján a felügyeletet ellátó pedagógussal és az iskolavezetéssel történő egyeztetést követően lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, ill. eszközeit (pl. számítógépek, tornaterem stb.) a tanulók, tanári felügyelet mellett, egyénileg, vagy csoportosan használhassák.
 • Hit- és vallásoktatás: az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak - az iskola, nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek.
  8.1.2. A nem kötelező tanórákon:
 • Szakkörök indításáról a döntés minden tanév elején történik
  II. kötet 1.3.5. Egyéb, valamint tanórán kívüli foglalkozások
 • A tanulók tantervi anyagon túlmenő képességeik fejlesztése céljából az iskolában szakkörök, érdeklődési körök, önképzőkör, tánccsoport, társastánc képzés, énekkar, zenekar, művészeti csoportok, sportkörök stb. létesíthetők. Az erre a célra fordított időkeret finanszírozási alapjául egyrészt a nemzeti köznevelésről szóló 2011 CXC törvény 62 § (6) bekezdésében meghatározott neveléssel-oktatással lekötött munkaidő szolgál, másrészt az iskola helyet biztosít iskolán kívüli szervezetek, művészeti csoportok, sportkörök és egyéb civil kezdeményezések számára, amelyek foglakozásain az iskolánk diákjai is részt vehetnek tanulói hozzájárulás, illetve tagdíj, vagy tanfolyamdíj ellenében.
 • A szakkörök az adott tanéven belül a szakkör jellegének és céljainak megfelelően összevonhatók, illetve meghatározott időszakokra csoportosíthatók.
 • A szakkör vezetőjét tartó tanárokat a munkaközösség vezetők és az igazgatóhelyettesek javaslata alapján az igazgató jelöli ki.
 • A szakkörök ingyenesek.
 • A szakkörökre való jelentkezés önkéntes, a foglalkozásokon való részvétel a jelentkezést követően kötelező. A szakköri foglakozásokról, a résztvevőkről, a szakköri foglakozások idejéről és témájáról, a hiányzókról szakköri naplót köteles a szakkört irányító pedagógus vezetni.
 • Az iskolánkban indítható szakkörök:
  • kresz, kerékpár
  • technika
  • fotó, fotó-videó
  • színjátszó
  • szaktárgyi szakkörök (matematika, idegen nyelv, magyar, természetismeret stb)
  • újságíró
  • néptánc
  • mesekuckó
  • kézműves
  • báb
  • origami
  • tánc
  • sakk
  • weblap szerkesztés, interaktív feladatkészítő

Iskolai szakkörök és sportkörök 2014 - 2015 tanévben

TVT Házirend

  1. sz. Függelék: Hiányzások igazolása 1. Általános intézkedések
 • Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell.
 • Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt előzetesen általános iskolában 3 napig osztályfőnök, annál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat.
 • A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult.
 • A mulasztás igazolható ha:
  • a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra,
  • a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta,
  • a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott megjelenési kötelezettségének eleget tenni...
  • A tanuló által vállalt órákról (szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról, ...) való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek.